Odbiór wyników badańGodziny odbioru wyników badań RTG:


PONIEDZIAŁEK, CZWARTEK: 8.00 - 18.00

WTOREK, ŚRODA, PIĄTEK: 8.00 - 15.00


Przed wizytą prosimy o kontakt telefoniczny.Zasady udostępniania dokumentacji medycznej


✔ Wyniki badań diagnostycznych RTG, stanowią dokumentację medyczną i postępowanie z nimi obywa się zgodnie z wymaganiami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. oraz przepisów odrębnych.

✔ Wydanie dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych, za pokwitowaniem odbioru.

✔ Odbiór wyników badań następuje za okazaniem dokumentu tożsamości.

✔ Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

- pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu

- osobie upoważnionej przez pacjenta

- podmiotom, organom i instytucjom określonym w Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta


✔ Dokumentacja medyczna jest udostępniana m. in. poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków.

W celu uzyskania kopii (wyciągu, odpisu, wydruku) dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta, składa "Wniosek o wydanie kopii (wyciągu, odpisu, wydruku) dokumentacji medycznej". (Wniosek należy pobrać w rejestracji Pracowni RTG "DAGAMED")

W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną, należy złożyć „Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej ” , sporządzone w obecności pracownika Pracowni RTG. (Formularz upoważnienia należy pobrać w rejestracji Pracowni RTG "DAGAMED")


✔ Dokumentacja medyczna może być również udostępniana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Elektroniczne kopie wyników badań rentgenodiagnostycznych (RTG) mogą być wysłane pocztą elektroniczną (e - mailem) w przypadku, gdy Pacjent złoży w naszej pracowni stosowny pisemny wniosek. (Wniosek należy pobrać w rejestracji Pracowni RTG "DAGAMED")

Wniosek o wysłanie wyników na wskazany adres poczty elektronicznej składa się osobiście w rejestracji Pracowni RTG "DAGAMED", przed wykonaniem badania. (Nie ma możliwości przesłania wyników pocztą elektroniczną po zgłoszeniu przez Pacjenta takiej prośby w formie telefonicznej lub e-mailowej.)

We wniosku należy wpisać:

- adres poczty elektronicznej e-mail (na który zostanie przesłany wynik badania)

- numer telefonu (na który zostanie wysłany SMS z hasłem umożliwiającym odszyfrowanie przesłanych wyników)


Elektroniczne kopie wyników przesyłane są w postaci zaszyfrowanej, z uwagi na konieczność ochrony danych osobowych i danych wrażliwych przed nieupoważnionym dostępem.

Elektroniczne kopie wyników są przesyłane zaszyfrowane w formacie 7-zip jako załącznik listu elektronicznego (e - maila).


Zaszyfrowany załącznik w wiadomości e – mail należy zapisać na komputerze.

Na zaszyfrowanym pliku należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję

7 zip -> wypakuj tutaj.

Następnie w okienku należy wpisać hasło do archiwum (otrzymane SMS – em na podany numer telefonu).


Uwaga, niektóre serwery pocztowe oraz programy antywirusowe mogą traktować zaszyfrowany plik 7-zip jako potencjalnie niebezpieczny i nie przekazują go odbiorcy poczty elektronicznej.


Z uwagi na przepisy prawa, a zwłaszcza na obowiązujące od 25 maja 2018 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej tzw. Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO) nie ma możliwości przesłania wyników pocztą elektroniczną w postaci jawnej (bez szyfrowania).


Do pobrania:

Wniosek o wysłanie wyników badań rtg e-mailem DAGAMED V 2.0.pdfGodziny odbioru wyników badań RTG:

Odbiór wyników badań w godzinach..pdf