Ochrona danych osobowych


Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy:

1. Drogi Pacjencie, Administratorem Twoich danych osobowych jest podmiot leczniczy Usługi Radiologiczne Damian Pyrdoł, adres: ul. Sadowa 11, Sułkowice, 34-120 Andrychów, wykonujący działalność leczniczą w zakładzie pn. Pracownia RTG „DAGAMED”, ul. Chemików 5, 32-600 Oświęcim, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: kontakt@rtg-dagamed.pl lub telefonując pod numer: 518 816 888.

2. Dane osobowe Pacjenta przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO, tj. w celu realizacji świadczeń zdrowotnych na rzecz Pacjenta oraz w związku z wykonywaniem działalności leczniczej zgodnie z ustawą o działalności leczniczej ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy o prawach pacjenta oraz Rzeczniku Praw Pacjenta. W związku z powyższym informujemy, że prawo Pacjenta do bycia zapomnianym oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych może zostać ograniczone. Przetwarzanie danych osobowych Pacjenta w celach zdrowotnych na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO odbywa się co do zasady w związku z wykonywaniem działalności leczniczej zgodnie z ustawą o działalności leczniczej przy zachowaniu obowiązków wynikających z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Przetwarzanie danych osobowych Pacjenta w celu profilaktyki zdrowotnej odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art.3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Przetwarzanie danych osobowych Pacjenta w celu diagnozy medycznej i leczenia odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Przetwarzanie danych osobowych Pacjenta w celu zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się także w celach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się także w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO.

3. Dane osobowe Pacjenta przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.

Nie udostępniamy danych innym odbiorcom oprócz osób, organów i podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione/ujawnione:

- osobom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym lub współpracującym z Administratorem,

- innym osobom wykonującym czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu na podstawie upoważnienia nadanego przez Administratora,

- podmiotom leczniczym współpracującym z Administratorem w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych,

- dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Administratora, które umożliwiają udzielanie świadczeń zdrowotnych (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych i aparatury medycznej),

- podmiotom prowadzącym rejestry medyczne na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

- innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

4. Administrator nie zamierza przekazywać danych Pacjenta do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

5. Dane osobowe Pacjenta będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej.

W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa.

6. Pacjent ma prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania danych nieprawidłowych, uzupełniania danych niekompletnych.

Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

7. Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy przepisy RODO, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie przez Pacjenta danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2. Jeżeli jednak postanowią Państwo odmówić podania nam swoich danych, prosimy pamiętać, że nie będziemy mogli zrealizować dla Państwa świadczenia zdrowotnego.

9. W oparciu o dane osobowe Pacjenta, Administrator nie będzie podejmował wobec Pacjenta zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.